galeria

archiwum

 

 


Interwencje w regionie 

 

Biuro Poselskie
ul. Aleja Legionów 4
08-400 Garwolin
tel. (025) 682 29 19

czynne pon.-pt. 9:00 -17:00

 

 

Biuro Poselsko - Samorządowe

ul. 3 Maja 28

08-110 Siedlce

tel. (025) 632-33-73

czynne poniedziałek 11:00 - 14:00

wtorek 11:30 - 13:30

piątek 11:30 - 15:00

 

E - mail: stanislawa.przadka@sejm.pl

 

 

 

Archiwum


 

27.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Społecznej Akademii Nauk w Garwolinie połączonej z obchodami Jubileuszu 10-lat istnienia uczelni. Na ręce Pana Rektora i Pani Dziekan poseł przekazała gratulacje dla wszystkich tych, którzy wspólnym wysiłkiem i staraniem 10 lat temu stworzyli wydział zamiejscowy uczelni w Garwolinie i przez kolejne lata pracowali na rzecz kształcenia młodych ludzi poszerzając bazę dydaktyczną uczelni. Studentom oraz absolwentom Społecznej Akademii Nauk w Garwolinie poseł  życzyła aby zdobywana wiedza pozwalała osiągać sukcesy w życiu zawodowym i przyczyniała się do realizacji planów i zamierzeń życiowych.

26.10.2012

Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej z okazji 50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka” w Węgrowie. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają bogatą i długą historię, zbiorowym wysiłkiem realizują wspólne potrzeby wszystkich zrzeszonych – mówiła poseł, podkreślała również jak nieocenioną rolę odgrywa spółdzielczość mieszkaniowa dla całego społeczeństwa podnosząc standard życia mieszkańców.

20.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystości z okazji otwarcia nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Wildze. Poseł wyraziła uznanie dla Prezesa i Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej. Cieszę się, że jest to Polski bank spółdzielczy dziś bowiem 75% banków jest w rękach, lub z udziałem kapitału zagranicznego. Wyniki Banku Spółdzielczego w Garwolinie pokazują, jak dobrze można zarządzać, jak rozsądnie wspierać rozwój małych i średnich firm oraz sektor rolnictwa – mówiła poseł, życząc, by Bank Spółdzielczy w nowo otwartej siedzibie w Wildze, stał się czynnym uczestnikiem różnego rodzajuinicjatyw i przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w środowisku oraz by był wierny tradycji spółdzielczości wspierając lokalne działania.

19.10.2012

Poseł Stanisława Prządka z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywającego się w Łaskarzewie skierowała list gratulacyjny, w którym wyraziła słowa uznania dla wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty z powiatu garwolińskiego za pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Na ręce pani Haliny Poszytek Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego poseł przekazała podziękowania dla zarządu oddziału i wszystkich jego członków  za owocną i merytoryczną współpracę.

17.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w mazowieckiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Poseł dziękowała za nauczycielski trud wszystkim pedagogom z województwa mazowieckiego, gdyż to właśnie ich oddziaływanie na młodego człowieka wzbudza w nim pożądane aspiracje, pozwala przyswajać przez niego wzorce postępowania, kryteria oceny innych ludzi czy wzorce kariery. Nauczyciele dbają o prawidłowy rozwój sfery intelektualnej ucznia sprawdzają jego zdolności i umiejętności, by na dalszej drodze jego rozwoju udzielać cennych wskazówek oraz rad. Wszystkim nauczycielom poseł życzyła sukcesów i poczucia spełnienia  zawodowego, satysfakcji z efektów pracy, zadowolenia z wyników osiąganych przez uczniów, gdyż ucząc, właśnie nauczyciele dają im nadzieję na lepszą przyszłość.

16.10.2012

W słowach skierowanych do uczestników uroczystości Dnia Edukacji Narodowej poseł Stanisława Prządka wyraziła uznanie i podziękowania dla wychowawców, nauczycieli i pracowników oświatowych, za wysiłki i starania podczas ciężkiej całorocznej pracy oraz za należytą staranność, zapobiegliwość i odpowiedzialność, przyczyniając się do kształtowania wiedzy i świadomości obywatelskiej młodych Polaków, za umiejętności dydaktyczne i osiągnięcia naukowe. Wszystkim pedagogom poseł życzyła wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów w jej realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

15.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w Pilawie. Poseł zaznaczyła, że w czasie niżu demograficznego, malejącej liczbie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, gdy coraz więcej placówek oświatowych ulega likwidacji, to na nauczycielach i władzach samorządowych spoczywa obowiązek doskonalenia bazy dydaktycznej i oświatowej, poszerzania swoich kompetencji. Prawidłowe wyposażenie młodego pokolenia w wiedzę i umiejętności przy konkurencyjności na rynku pracy, przy otwartości granic staje się problem powodzenia życiowego oraz warunkiem uniknięcia bezrobocia. Władzy Samorządowej poseł dziękowała za wielką troskę i dbałość o rozwój edukacji i szkolnictwa na terenie miasta i gminy Pilawa, natomiast nauczycielom i pracownikom oświaty za naukę rzeczy najważniejszych: wiary we własne możliwości, zaufania do siebie i innych, tego by nie zniechęcać się trudnościami i niepowodzeniami w pracy nad rozwijaniem własnych uzdolnień. Poseł życzyła wielu sukcesów osobistych zawodowych, nowych inicjatyw, społecznego uznania i pomyślności w życiu prywatnym. 

12.10.2012

W liście skierowanym do zgromadzonych podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie, poseł Stanisława Prządka wyraziła słowa uznania i gratulacje dla wszystkich nauczycieli i pedagogów, gdyż to właśnie oni swoją pracowitością i kreatywnością wskazują właściwy kierunek uczniom. Poseł życzyła wielu sukcesów osobistych i zawodowych, rozwoju kompetencji przedmiotowych i wychowawczych, nowych inicjatyw, szacunku wychowanków, oraz optymizmu i pomyślności w życiu prywatnym. 

W słowach skierowanych do wszystkich zgromadzonych na uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Garwolinie poseł Stanisława Prządka podkreśliła, rolę nauczycieli w życiu młodego pokolenia Polaków, to pedagodzy patrzący daleko w przyszłość swoim przekazem trafiają do świadomości młodych ludzi, aby pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych. Poseł dziękowała wszystkim powiatowym pracownikom oświaty za dotychczasowy trud i pracę, życząc, aby nadal wytrwale realizowali jeden z najważniejszych edukacyjnych celów, jakim jest przekazywanie wiedzy oraz wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.

W liście gratulacyjnym skierowanym do uczestników Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Borowiu poseł Stanisława Prządka życzyła pedagogom dalszego dynamicznego rozwoju kompetencji przedmiotowych i wychowawczych, którym poświęcają swoje wysiłki, starania oraz talenty, a także pomyślności w życiu prywatnym, dziękując za przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie, doskonalenie procesu dydaktycznego, dostosowując go do standardów europejskich.

11.10.2012

W słowach skierowanych do zgromadzonych podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Garwolinie poseł Stanisława Prządka zaznaczyła, że jest to dzień w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Od nauczycieli i pedagogów w ogromnej mierze zależy czy wchodzący w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć oraz jak odnajdą się w dzisiejszej trudnej rzeczywistości i jak w przyszłości kierować będą losami naszej Ojczyzny. Wszystkim wychowawcom, nauczycielom i pracownikom oświatowym z Garwolina poseł przekazała życzenia, by jak zawsze kierowali się dewizą podnoszenia jakości procesu kształcenia, przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie, w sposób kompetentny i jednocześnie atrakcyjny, by podczas edukacyjnej misji trwać w słuszności działania na rzecz młodego pokolenia Polaków.

07.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w Naradzie Mazowieckich Samorządowców Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która odbyła się w Makowie Mazowieckim. Podczas spotkania podniesione zostały tematy związane z obecna sytuacją województwa mazowieckiego, między innymi: bardzo trudna sytuacja mazowieckiej służby zdrowia, jednostek oświatowych, krytyczna sytuacja finansowa i cięcia budżetowe. Poseł zwróciła uwagę zebranych, że autorzy reformy samorządowej zapowiadali, że ile obowiązków tyle finansowania. Życie pokazuje, że samorządom przybywa zadań a w ślad za nimi nie idą środki finansowe na ich realizację. Odnosząc się do „janosikowego” solidarność bogatszych samorządów z biedniejszymi jest potrzebna, ale należy zweryfikować metodę jego naliczania oraz wskazać konkretne zadania jakie mogą być realizowane w ramach tej pomocy (nie na przejedzenie, ale na przykład na: opiekę społeczną, pomoc dla niepełnosprawnych, w Sejmie jest projekt dotyczący tych zmian). Zwróciła uwagę na deprecjację powiatów (likwidacja wielu jednostek, posterunków policji i sądów) oraz lawinową likwidację szkół podstawowych, jako groźne dla kształcenia dzieci i młodzieży zjawisko. Poseł podkreśliła potrzebę włączenia się samorządów do głębszej dyskusji nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Część północno-wschodnia Mazowsza i inne tereny tzw. „ściany wschodniej” zostałyby pozbawione inwestycji prorozwojowych, a środki na rozwój zostaną skonsumowane przez metropolie (miasta wojewódzkie). Poseł życzyła samorządowcom wytrwałości i owocnej pracy dla mieszkańców w tej wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej wielu powiatów.  

06.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystości z okazji Inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Edukator” w Garwolinie. „Edukacja nie ma granic, podobnie jak chęć poznania świata i aktualizowania swojej wiedzy. W każdym okresie życia można się doskonalić, zdobywać nowe umiejętności, odkrywać nowe obszary wiedzy. Wrócić do rozpoczętych niegdyś studiów. Spotkać ludzi podobnych do siebie, otwartych, zainteresowanych otaczającym światem” – mówiła poseł, życząc wszystkim zgromadzonym pomyślnego rozwoju oraz wielu inicjatyw inspirujących do intelektualnej, kulturalnej i społecznej działalności. „Wierzę, że znajdziecie Państwo na uczelni Edukator miejsce dla siebie i swojej działalności” – dodała poseł. 

05.10.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w debacie społeczno - gospodarczej pod tytułem: „Odeprzeć kryzys. Dogonić czas”, zorganizowanej przez Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kontekstem dyskusji było poszukiwanie recepty na kryzys w Unii Europejskiej oraz związana z tym sytuacja ekonomiczna w Polsce. W dyskusji udział wzięli między innymi: Minister Finansów Jacek Rostowski, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - prof. Witold Orłowski, ekonomista Banku Światowego - dr Marcin Piątkowski, prof. Jacek Raciborski czy prof. Janusz Czapiński.

04.10.2012

W liście skierowanym do uczestników Uroczystości Kościuszkowskich odbywających się w Maciejowicach poseł Stanisława Prządka podkreśliła, że to niezwykła okazja do rozbudzenia zainteresowania, wśród gości, mieszkańców oraz wszystkich przyjaciół regionu garwolińskiego, historią i tradycją Gminy Maciejowice, a zwłaszcza do zapoznania się z dorobkiem wybitnego Polaka Tadeusza Kościuszki i przebiegiem prowadzonej przez niego bitwy o niepodległą Polskę. Poseł zaznaczyła także, że pielęgnowanie wartości regionalnej kultury jest spoiwem, które wzmacnia indywidualną więź z tym mazowieckim historycznym miejscem oraz daje dowód obywatelskiej świadomości mieszkańców, oraz życzyła, by pamięć o historii była kontynuowana i na stałe  trwała w sercach pokoleń.  

28.09.2012

W dniu 28 września 2012 roku w Garwolińskim GOK-u  odbyło się spotkanie członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej z poseł Stanisławą Prządka, Przewodniczącym SLD na Mazowszu Włodzimierzem Czarzastym i Sekretarzem Rady Mazowieckiej Arkadiuszem Iwaniukiem. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Krzysztofa Domaszczyńskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Garwolinie. Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach stojących przed SLD na Mazowszu i Powiecie Garwolińskim, m.in. o stanie naszej służby zdrowia, infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa obywateli i edukacji.

23.09.2012

W liście skierowanym do uczestników Gminnych Zawodów Pożarniczo – Strażackich w Miastkowie Kościelnym poseł Stanisława Prządka przekazała podziękowania i wyrazy uznania Druhnom i Druhom za działalność ratowniczą za bezinteresowną służbę i poświęcenie oraz za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi. Poseł dziękowała także wszystkim strażakom za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, życząc satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej i osobistej.

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w dorocznych uroczystościach „Dokopiny Ziemniaka”, które odbywały się w Przesmykach, w powiecie siedleckim. Poseł wyraziła słowa uznania dla władzy samorządowej oraz organizatorów i mieszkańców za przyczynianie się do rozwoju terenów wiejskich w gminie. Poseł życzyła wszystkim mieszkańcom gminy Przesmyki pomyślności oraz wiele satysfakcji z pracy w swoich gospodarstwach, by każda wieś w Polsce rozwijała się równie intensywnie jak Przesmyki, by stawała się silniejsza ekonomicznie, by jej mieszkańcy mogli korzystać z jeszcze większej ilości udogodnień poprzez wypracowywanie wspólnych, korzystnych rozwiązań.

Poseł Stanisława Prządka wyraziła podziękowanie dla organizatorów Pikniku Rodzinnego pod nazwą „Narkotykom i uzależnieniom = STOP” w Żelechowie. „Spotkanie to przyczyni się do pogłębiania więzi rodzinnych i społecznych. Dziękuję wszystkim członkom rodzin, za codzienną troskę i trud, jaki ponosicie Państwo w zapewnienie opieki swoim najbliższym. Wasze serce i wyjątkowe poświęcenie jest dla najbliższych Wam darem szczególnym i bezcennym” – mówiła poseł, życząc wszystkim uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu codziennych problemów a także dobrych efektów uzyskiwanych podczas zajęć z wychowawcami.

22.09.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystym otwarciu Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach, w gminie Górzno. W słowach skierowanych do uczestników poseł przekazała gratulacje i podziękowania władzom samorządowym, mieszkańcom, druhnom i druhom, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do otwarcia świetlicy i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Życzyła wszystkim zebranym zdrowia oraz powodzenia w służbie, pracy zawodowej i społecznej, a także w życiu osobistym.

20.09.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Świetlicy „Przystań”. Poseł wyraziła podziękowanie dla organizatorów tej inicjatywy, która przyczyni się zapewne do pogłębiania więzi rodzinnych i społecznych. Dziękuję wszystkim członkom rodzin, za codzienną troskę i trud, jaki ponosicie Państwo w zapewnienie stałej opieki swoim najbliższym. Wszystkim zgromadzonym, wychowawcom, wychowankom i przyjaciołom Stowarzyszenia poseł życzyła realizacji wymarzonych zadań, urzeczywistniania planów i aspiracji poprawy samopoczucia pobudzając do wartościowych pomysłów. Za wieloletnią pomoc i wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie poseł została odznaczona medalem Dobroczyńcy oraz otrzymała Dyplom z podziękowaniami.  

16.09.2012

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w spotkaniu rolników, plantatorów, hodowców, oraz firm działających we współpracy z rolnictwem, z okazji Dnia Kukurydzy i Pokazów Maszyn, które odbyły się w Piastowie (gmina Żelechów). Poseł przekazała gratulacje organizatorom, prezesom i pracownikom firm, przedsiębiorstw i instytucji, które z pełną odpowiedzialnością realizują misję konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie europejskiej, życząc, by w trakcie trwania debaty nad kształtem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zostały zabezpieczone środki na rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i podnoszenie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

W liście skierowanym z okazji uroczystości otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Samorządkach i przekazania samochodu strażackiego poseł Stanisława Prządka, życzyła, by nowo otwarty budynek sprzyjał integracji mieszkańców, pozwolił spędzać czas wolny na rozwijaniu zainteresowań,  działań na rzecz kultury i edukacji, by sprzyjał wyzwalaniu aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz wsi Samorządki oraz całej gminy Górzno. Poseł wyraziła słowa uznania dla strażaków za profesjonalnie przygotowane i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, za skuteczną dbałość o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz walkę z zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzkiego.

Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w uroczystościach z okazji Mazowieckiego Święta Chleba w Węgrowie. W słowach skierowanych do wszystkich zebranych poseł podkreśliła, że to wyjątkowy dzień, w którym mazowieccy rolnicy po pomyślnie zakończonych żniwach mają możliwość oderwać się od nawału gospodarskich obowiązków i zaznać w pełni zasłużonego odpoczynku, to oczekiwane przez cały rok wielkie ludowe święto dla mieszkańców Węgrowa. Poseł życzyła wiele pomyślności w życiu rodzinnym, rozwoju prowadzonych gospodarstw i obfitych zbiorów w kolejnych latach, oraz złożyła podziękowania wszystkim tym, którzy pracują na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i całej gospodarki. Przekazała gratulacje zwycięzcom konkursów: na najsmaczniejszy chleb wiejski i na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Z okazji Łosickich Dożynek Powiatowych, które odbywały się w Huszlewie poseł Stanisława Prządka wyraziła słowa uznania i szacunku dla wszystkich rolników, którzy okazują przywiązanie do swojej ziemi. „Niech prezentowane wieńce i chleb dożynkowy, będące symbolem ciężkiej pracy rolnika, ale też przywiązania do polskiej kultury służą pielęgnacji rodzimych tradycji, a jednocześnie niech pokazują piękno polskiego rolnictwa”- mówiła poseł. Wszystkim rolnikom i ich rodzinom poseł dziękowała za kolejny rok ciężkiej pracy, za codziennie podejmowany wysiłek. „Zapewnienie w budżecie Unii Europejskiej środków na rzecz rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej jest obowiązkiem Rządu. Powinniśmy poza podziałami politycznymi wspierać taki kierunek” – mówiła poseł.

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystościach z okazji Siedleckich Dni Działkowca oraz 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Siedlcach. W skierowanych do działkowców oraz zgromadzonych gości słowach, poseł wyraziła podziękowanie za entuzjazm i zaangażowanie w upiększanie i uprawę swoich działek, stanowiących miejsce wypoczynku, kontaktu z przyrodą i czynnej rekreacji. Poseł zaznaczyła, że to spotkanie jest okazją do spojrzenia jak wielką troską i dbałością społeczeństwo w Polsce oraz działkowcy otaczają swoje ogródki działkowe. Wszystkim działkowcom poseł życzyła, by jak dotychczas, czerpali radości z uprawiania ogrodu, uzyskiwania świeżych plonów i pielęgnowania całego naturalnego środowiska, by nadal troszczyli się o to dobro społeczne, jakim są ogrody działkowe. Poseł poinformowała zebranych Działkowców, że Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotował projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który wniesie do Sejmu, wesprze też zbieranie podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy, który przygotowuje Polski Związek Działkowców.  

 

strona

1

2  3  4

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyring by A. Ostanek.